Blog

Vordering op een vof

Vordering op een vof

Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht

In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen wie de werknemer diens rechten en vorderingen uit die overeenkomst met de vof geldend kan maken..

De vof blijkt een populair onderwerp, want afgelopen zomer heeft de Hoge Raad ook het leerstuk van de verjaring en stuiting van vorderingen ten opzichte van de vof nog eens nader toegelicht[1]. In dit blog lees je daar meer over.

Als een schuldeiser een vordering heeft op een vof, dan kan hij die vordering opeisen bij zowel de gezamenlijke vennoten (‘tegen de vof’) als bij elke afzonderlijke vennoot voor het geheel. Er kan dus voor worden gekozen om verhaal te plegen op het zogenoemde afgescheiden vermogen van de vof of op het privévermogen van elke vennoot of op allebei die vermogens.

Een schuldeiser heeft dus samenlopende vorderingsrechten (aanspraken op bijvoorbeeld een prestatie of een goed). Aan deze vorderingsrechten zijn afzonderlijk rechtsvorderingen verbonden. Een rechtsvordering is het opeisen van een vorderingsrecht bij de rechter.

Er moet wel worden opgelet want aan deze verschillende rechtsvorderingen zitten ook afzonderlijke verjaringstermijnen verbonden. Verjaringstermijnen kunnen gelukkig (ook) worden gestuit. Dit betekent dat je door middel van een handeling of verklaring de verjaringstermijn langer door laat lopen.

In zijn arrest heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of zo’n stuitingsverklaring, als deze gericht is ‘aan de vof’ en dus aan de gezamenlijke vennoten, ook werkt tegenover de individuele vennoten.

Het antwoord van de Hoge Raad luidde bevestigend. Als een stuitingsverklaring gericht ‘aan de vof’ de vof bereikt – bijvoorbeeld doordat die verklaring op het kantoor van de vof wordt ontvangen – wordt ervan uitgegaan dat deze verklaring ook ieder van de vennoten afzonderlijk heeft bereikt en dat die verklaring ook tegen ieder van hen apart werkt.

Volgens de Hoge Raad moet er dus in principe van uit worden gegaan dat een stuitingsverklaring gericht ‘aan de vof’ ook als stuitingsverklaring is bedoeld met betrekking tot de vorderingen op de individuele vennoten. Dat is natuurlijk goed om te weten.

Het blijft wel opletten geblazen als het om verjaringstermijnen gaat. Stuiting of opeising moet nu eenmaal plaatsvinden voordat die termijn is verlopen. Goed in de gaten houden dus, die termijnen!

[1] ECLI:NL:HR:2020:1315 Hoge Raad 17 juli 2020

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 06 juni 2024Categorieën: Contractenrecht
  Bijzondere uitwerking Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  In 2022 is in Nederland een wet in werking getreden[1] die een Europese Richtlijn implementeert. Deze Richtlijn heeft als doel werknemers meer zekerhe [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd