Blog

Verrekening

Verrekening

Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht

Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elkaar wegstrepen. De vraag is onder welke voorwaarden een schuldenaar mag verrekenen. In dit blog worden de wettelijke vereisten voor verrekening toegelicht.

Allereerst kan een schuldenaar niet zomaar verrekenen. Hij moet eerst richting zijn schuldeiser verklaren dat hij van zijn bevoegdheid tot verrekening gebruik wil maken. Dit kan in iedere vorm, dus schriftelijk én mondeling.

Vervolgens moet de schuldenaar ook bevoegd zijn om te verrekenen. Wanneer is er sprake van bevoegdheid tot verrekening?

Dat is het geval als partijen elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn. Dit is dus niet het geval als een van beide partijen in verschillende hoedanigheden betrokken is. Als voorbeeld van die situatie geldt dat de ene partij een vordering heeft op de andere partij waarbij hij privé als schuldeiser optreedt, terwijl diezelfde partij een schuld heeft aan de andere partij, maar dan vanuit zijn onderneming. In de wet staat dit zo verwoord dat de vordering en de schuld niet in van elkaar gescheiden vermogens mogen vallen. Als dat wel zo is, kan niet worden verrekend.

Daarnaast moeten de schuld en de vordering aan elkaar ‘beantwoorden’. De vordering en schuld moeten dus van gelijke soort zijn. In het geval van geldvorderingen over en weer kunnen alleen dezelfde valuta worden verrekend.

Tot slot moet de schuldenaar bevoegd zijn om zijn schuld aan de schuldeiser te betalen en moet de vordering waarmee wordt verrekend opeisbaar zijn. Een vordering is bijvoorbeeld nog niet opeisbaar als een betalingstermijn is afgesproken en die termijn nog niet verstreken is. Dan kan (ook) nog niet worden verrekend.

Het is niet nodig dat de wederzijdse vorderingen even groot zijn. Als de hoogte van de vorderingen verschilt, gaan deze ‘teniet tot hun gemeenschappelijk beloop’, of anders gezegd: tot de hoogte van de kleinste vordering. Als A bijvoorbeeld een vordering van € 100,00 op B heeft en B een vordering van € 60,00 op A, dan heeft A na verrekening nog een bedrag van € 40,00 van B tegoed.

De regels over verrekening zijn van regelend recht. Dat betekent dat als partijen dat willen, zij in een contract van de wettelijke bepalingen over verrekening kunnen afwijken door de bevoegdheid tot verrekening bijvoorbeeld uit te breiden, te beperken of zelfs geheel uit te sluiten. Een uitzondering hierop is dat in algemene voorwaarden de bevoegdheid tot verrekening van een consument niet kan worden uitgesloten.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 06 juni 2024Categorieën: Contractenrecht
  Bijzondere uitwerking Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  In 2022 is in Nederland een wet in werking getreden[1] die een Europese Richtlijn implementeert. Deze Richtlijn heeft als doel werknemers meer zekerhe [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd