Blog

Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht

Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rechtshandeling, maar hebben een andere juridische betekenis. Hoe zit dat precies? Wanneer is sprake van nietigheid en wanneer van vernietigbaarheid? Wat zijn de gevolgen als een overeenkomst nietig of vernietigbaar is?

Allereerst is van belang dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod van de ene partij en de aanvaarding van dat aanbod door de andere partij. Hoewel dat heel simpel klinkt, gaat het daar vaak al mis, maar dat is voor een andere blog. Aanbod en aanvaarding zijn allebei een zogenoemde ‘rechtshandeling’. In de wet wordt gesproken van ‘een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard’.

Nietigheid betekent dat een rechtshandeling van rechtswege – automatisch en dus zonder dat daar een aparte handeling voor nodig is – ongeldig is. Nietigheid heeft terugwerkende kracht en werkt dus terug tot het moment waarop de rechtshandeling is verricht. Als de rechtshandeling nietig is en de nietigheid wordt ingeroepen, wordt die rechtshandeling geacht nooit te zijn verricht. Dat betekent dus dat als een overeenkomst nietig is, die overeenkomst geacht wordt niet te zijn gesloten. Als er al wel uitvoering aan die overeenkomst is gegeven, moet dat door partijen ongedaan worden gemaakt. De wet bevat een aantal gronden voor de nietigheid van een rechtshandeling, zoals strijdigheid met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

Bij vernietiging is een rechtshandeling wel geldig, maar wordt die in feite ‘bedreigd’. Op het moment dat een partij de rechtshandeling vernietigt valt de spreekwoordelijke bodem onder de overeenkomst weg. Om te vernietigen is dus – anders dan bij nietigheid – wél een (aparte) handeling nodig. Vernietiging kan plaatsvinden door een buitengerechtelijke verklaring (bijvoorbeeld door middel van een brief) of door een rechterlijke uitspraak en heeft net als nietigheid terugwerkende kracht. Het effect is dus hetzelfde.

Er kan alleen een beroep op vernietiging worden gedaan als deze bevoegdheid uit de wet volgt. Een voorbeeld van een vernietigbare rechtshandeling is als deze door een zogenaamd ‘wilsgebrek’ tot stand is gekomen. Een klassiek voorbeeld van zo’n wilsgebrek is dat een koper een auto koopt van een verkoper en er later achter komt dat er is gesjoemeld met de kilometerstand. Als de koper dit bij de aankoop had geweten, had hij de auto nooit gekocht. De koper kan dan – als aan alle wettelijke vereisen is voldaan – een beroep doen op een dwaling (en misschien zelf wel op bedrog) en de koopovereenkomst vernietigen.

De mogelijkheid om een rechtshandeling te vernietigen kent – anders dan bij een beroep op nietigheid – wel een verjaringstermijn van drie jaar. De grondslag voor de vernietiging bepaalt wanneer deze driejaarstermijn precies begint te lopen.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd