Blog

Het exoneratiebeding

Het exoneratiebeding

Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht

In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden gedaan en slaagt dat ook altijd? Dat lees je in dit blog.

Een exoneratiebeding is een bepaling in een overeenkomst of de algemene voorwaarden waarin de (wettelijke) aansprakelijkheid van een partij geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten. Zo’n beding leidt ertoe dat de partij die schade heeft veroorzaakt of een fout heeft gemaakt zijn verplichting tot vergoeding van die schade beperkt, waardoor hij niet alle door de andere partij geleden schade hoeft te vergoeden.

Als een exoneratiebeding is opgenomen, betekent dit niet dat daar ook altijd een geslaagd beroep op kan worden gedaan. Een beroep op een exoneratiebeding wordt bijvoorbeeld niet toegestaan als het beding in strijd in met de goede zeden of de openbare orde. Ook als schade is veroorzaakt met opzet of door roekeloosheid kan de schadeveroorzakende partij meestal geen beroep doen op zo’n beding. Verder kan het beding ook buiten toepassing worden gelaten door de rechter als een beroep op dat beding “in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is”.

Ten aanzien van dit laatste punt heeft de Hoge Raad recentelijk nog uitspraak gedaan.[1] Het ging hierbij om een zaak waarin een huurder een vordering tot vergoeding van schade had ingesteld. Die schade was ontstaan door een tekortkoming van de verhuurder in de uitvoering van de huurovereenkomst. De verhuurder deed een beroep op verschillende exoneratiebedingen die partijen waren overeengekomen. Vervolgens stelde de huurder dat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.

De Hoge Raad oordeelde als volgt. De rechter die beoordeelt of een tussen partijen overeengekomen exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, moet daarbij alle omstandigheden van het geval betrekken en bovendien terughoudend zijn. Het enkele feit dat bijvoorbeeld het exoneratiebeding juist de kern van de overeenkomst betreft, is niet zomaar voldoende om het beding buiten toepassing te laten.

Uit de uitspraak van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat je flink je best moet doen en heel wat feiten en omstandigheden moeten aanvoeren om ervoor te zorgen dat op deze grond geen beroep kan worden gedaan op een exoneratiebeding. Als je een overeenkomst aangaat is het dus van groot belang om de voorwaarden voor aansprakelijkheid van de andere partij voor de geleden schade goed in de gaten te houden. Je doet er goed aan een overeenkomst en de daarbij horende algemene voorwaarden voordat je tekent even te laten controleren!

[1] HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:153.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 06 juni 2024Categorieën: Contractenrecht
  Bijzondere uitwerking Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  In 2022 is in Nederland een wet in werking getreden[1] die een Europese Richtlijn implementeert. Deze Richtlijn heeft als doel werknemers meer zekerhe [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

  Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendov [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd