Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Drechtsteden Advocaten B.V., hierna te noemen Drechtsteden Advocaten.

Artikel 1: Algemeen

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Drechtsteden Advocaten.
 2. Drechtsteden Advocaten is een besloten vennootschap (praktijkvennootschap) die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. De advocaten die werkzaam zijn bij Drechtsteden Advocaten zijn ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Telefoon: 070-335 35 35.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Drechtsteden Advocaten en haar advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Drechtsteden Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar komt.

Artikel 2: Borgsom/voorschot

 1. De advocaten van Drechtsteden Advocaten zullen met de werkzaamheden aanvangen c.q. deze voortzetten nadat de cliënt zekerheid zal hebben gesteld door middel van betaling van een borgsom dan wel voorschot, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. De hoogte ervan zal door Drechtsteden Advocaten per zaak en in redelijkheid worden vastgesteld. De borgsom/het voorschot strekt tot zekerheid van de financiële verplichtingen jegens Drechtsteden Advocaten en wordt verrekend met de declaratie of openstaande facturen.
 2. Tijdens de behandeling van de zaak ontvangt de cliënt maandelijks een declaratie wegens verrichte werkzaamheden en kosten/verschotten. Indien er sprake is van een geringe hoeveelheid werkzaamheden in een bepaalde maand, kunnen deze in de daaropvolgende maand bij de cliënt in rekening gebracht worden.
 3. Drechtsteden Advocaten heeft ter zake aan cliënt toekomende derdengelden een overeenkomst met de Stichting Beheer Derdengelden Drechtsteden Advocaten gesloten, welke stichting aan de cliënt toekomende derdengelden beheert overeenkomstig de door de Orde van Advocaten vastgestelde verordeningen.

Artikel 3: Honorarium

 1. Voor zover geen uurtarief is overeengekomen, wordt het honorarium, dat de cliënt aan Drechtsteden Advocaten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Drechtsteden Advocaten jaarlijks vast te stellen standaardhonorariumtarieven, te vermeerderen met BTW.Kosten en verschotten die Drechtsteden Advocaten namens de cliënt aan derden voldoet, worden zonder opslag bij de cliënt in rekening gebracht. Een percentage van het honorarium wordt als kantooropslag bij de cliënt in rekening gebracht ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten).
 2. Declaraties worden per e-mail aan de cliënt aangeboden, tenzij anders wordt overeengekomen. Declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum, te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de cliënt na ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien openstaande declaraties rekeningen niet of niet tijdig worden voldaan is Drechtsteden Advocaten bevoegd de werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 4: Gefinancierde rechtsbijstand

Drechtsteden Advocaten staat daarvoor in aanmerking komende cliënten niet bij op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Artikel 5: Archivering van dossiers

Drechtsteden Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de cliënt de van de cliënt afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken aan de cliënt retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 7 jaar na archivering zijn verstreken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Drechtsteden Advocaten en haar advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Drechtsteden Advocaten beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
 2. Drechtsteden Advocaten zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is, tevoren overleggen met de cliënt, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Drechtsteden Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De cliënt stemt ermee in dat Drechtsteden Advocaten aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens de cliënt aanvaardt.

Artikel 7: Klachten en geschillenregeling

Drechtsteden Advocaten zal haar cliënten zo goed mogelijk van dienst zijn. De cliënt legt zijn/haar bezwaren of klachten eerst voor aan de behandelend advocaat en —indien dit niet tot een oplossing van de klacht leidt- aan de klachtenfunctionaris van Drechtsteden Advocaten. Het klachtenreglement van Drechtsteden Advocaten, dat overeenstemt met het door de Orde van Advocaten aanbevolen model, dient bij de behandeling van de klacht als leidraad. De cliënt legt de klacht voor binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

Drechtsteden Advocaten neemt deel aan de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur.

Wanneer Drechtsteden Advocaten er niet in slaagt de eventuele klachten van de cliënt over de dienstverlening van Drechtsteden Advocaten tot een oplossing te brengen, dan kan de cliënt zijn/haar klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij/zij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.

De toepasselijkheid van de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door Drechtsteden Advocaten aan de cliënt gezonden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen. Een korte uitleg van de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur is bij deze algemene voorwaarden als bijlage gevoegd en maakt daarvan onderdeel uit. Drechtsteden Advocaten is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede aan de Advocatenwet. Deze regelgeving is te vinden op www.advocatenorde.nl

Artikel 8: Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen de cliënt en Drechtsteden Advocaten wordt beheerst door Nederlands recht.

De besloten vennootschap Drechtsteden Advocaten B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met KvK nummer 67667147.

De Stichting Beheer Derdengelden Drechtsteden Advocaten is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met KvK nummer 67746209

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

 1. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Onze klachtenregeling of -brochure dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
 2. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
 3. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600,
  2509 LP Den Haag.
 4. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 5. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 6. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 8. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 9. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Routebeschrijving naar Drechtsteden Advocaten met de auto

Met de auto vanuit richting Breda

Na de Moerdijkbrug neemt u de eerste afslag naar de N3, richting Papendrecht. U gaat de Papendrechtse brug over en blijft de N3 volgen tot de verkeerslichten. Hier gaat u rechtsaf, (een klein stukje) de A15 op.
U neemt nu de eerste afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!) U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Den Haag en Rotterdam

Volg op het knooppunt Ridderkerk de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U passeert o.a. een Shellstation, gaat onder de tunnel bij Alblasserdam door, passeert Papendrecht en u neemt dan afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!)  U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Utrecht en Gorinchem

Volg de A15 richting Rotterdam. Neem de afslag Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht-Oost (25), neem aan het einde van de afrit de derde afslag van de rotonde. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf en volg de weg naar beneden. De volgende rotonde neemt u driekwart en u bevindt zich nu op de Sportlaan. Ga vervolgens bij de volgende rotonde rechtdoor en blijf deze weg volgen. Neem na de heuvel - u passeert de parkeerplaats van het NS-station - de eerste afslag links. U rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark.
U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Contact

Drechtsteden Advocaten is gevestigd in Sliedrecht, tegenover het station. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en het kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij hebben ook de mogelijkheid om afspraken te maken op kantoor in Barendrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via de telefoon, e-mail of vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel ons uw vraag