Blog

Wij houden u regelmatig op de hoogte over nieuwsfeiten!

Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring 

4 augustus 2021

Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat gebeurt niet altijd. Je ziet dit nogal eens bij geldleningen tussen familieleden of vrienden. Wanneer kan degene die het geld heeft uitgeleend in dat geval het geld opeisen en hoe lang heeft hij hiervoor de tijd? In dit blog gaan we in op de opeisbaarheid en verjaring van een geldlening.

Meer lezen

Op vakantie zonder toestemming werkgever

19 juli 2021

De zomervakantie is begonnen. Normaal gesproken neem je dan in overleg met je werkgever vakantiedagen op. In een zaak die dit jaar aan de kantonrechter in Rotterdam werd voorgelegd, vertrok een werknemer zonder toestemming van zijn werkgever met het vliegtuig naar Turkije.[1] De werknemer werd op staande voet ontslagen. Wat de kantonrechter van die actie vond, lees je in dit blog.

Meer lezen

Kinderalimentatie; wat mag je met elkaar afspreken?

24 juni 2021

Op het moment dat partners met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, komt het vraagstuk van de kinderalimentatie om de hoek kijken. Ouders moeten met elkaar afspraken maken met betrekking tot de kinderalimentatie en deze afspraken vastleggen in een ouderschapsplan. Dan speelt de vraag in hoeverre ben je als ouder eigenlijk vrij in het maken van afspraken?

Meer lezen

De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

8 juni 2021

De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst als deze niet die eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Maar hoe wordt eigenlijk bepaald wat een koper mag verwachten?

Meer lezen

Het periodiek verrekenbeding

4 mei 2021

Misschien heb je er wel eens van gehoord; het periodiek verrekenbeding, maar wat is dan nu eigenlijk? 

Meer lezen

Het exoneratiebeding

13 april 2021

In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden gedaan en slaagt dat ook altijd? Dat lees je in dit blog. 

Meer lezen

Vordering op een vof

15 maart 2021

In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen wie de werknemer diens rechten en vorderingen uit die overeenkomst met de vof geldend kan maken.

Meer lezen

Alimentatie in 2021

1 maart 2021

Zo aan het begin van het jaar is het altijd van belang om even stil te staan bij een aantal wijzigingen op het gebied van alimentatie. 

Meer lezen

Tarieven erf- en schenkbelasting 2021

15 februari 2021

De start van het nieuwe jaar betekent dat er ook weer nieuwe belastingtarieven zijn vastgesteld. Hieronder wordt toegelicht wat dit betekent voor de erf- en schenkbelasting in 2021.

Meer lezen

Uitleg van contractuele bepalingen

3 november 2020

Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toekomst) te voorkomen. Toch komt het nogal eens voor dat partijen achteraf een geschil krijgen over de uitleg van een contractuele bepaling. Welke uitleg is in dat geval bepalend?

Meer lezen

Verrekening

20 oktober 2020

Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elkaar wegstrepen. De vraag is onder welke voorwaarden een schuldenaar mag verrekenen. In dit blog worden de wettelijke vereisten voor verrekening toegelicht.

Meer lezen

Aanbod en aanvaarding

8 september 2020

In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. In dit blog wordt daarom nader ingegaan op de totstandkoming van overeenkomsten.

Meer lezen

Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

25 augustus 2020

Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rechtshandeling, maar hebben een andere juridische betekenis. Hoe zit dat precies? Wanneer is sprake van nietigheid en wanneer van vernietigbaarheid? Wat zijn de gevolgen als een overeenkomst nietig of vernietigbaar is? 

Meer lezen

Drie typen meerderjarigenbescherming

11 augustus 2020

Een meerderjarig persoon kan om verschillende redenen niet (meer) in staat zijn om zijn of haar belangen te behartigen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking, een drank- of drugsverslaving of dementie. In dat geval kan het nodig zijn die persoon tegen zichzelf en/of anderen te beschermen.

Meer lezen

Recht op thuis werken in coronatijd?

7 juli 2020

‘Werk zoveel mogelijk thuis’ is een veelgehoord overheidsadvies van de afgelopen maanden. Dat advies riep de vraag op of een werknemer onder die omstandigheden ook het recht heeft om thuis te werken en op dat recht een beroep kan doen. Die vraag vormde de kern van een discussie die werd voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland die daarover op 16 juni 2020 uitspraak deed.

Meer lezen

Verdeling erfenis bij gelijktijdig overlijden partners

25 juni 2020

In mei 2020 deed het hof Den Haag een voor veel mensen wellicht opmerkelijke uitspraak in een erfrechtelijke zaak, waarin een pasgetrouwd stel op huwelijksreis kwam te overlijden door voedselvergiftiging.[1] Het hof oordeelde dat de erfenis van de man en vrouw volledig naar de familie van de man ging, omdat de man 23 minuten ná de vrouw overleed. Hoe het hof tot dit oordeel kwam, lees je in dit blog.

Meer lezen

Arbeidsovereenkomst met een vof

11 juni 2020

Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk.

Meer lezen

Langer verlof na bevalling van partner

14 april 2020

De Wet invoering extra geboorteverlof - heel toepasselijk afgekort tot WIEG - regelt het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken.

Meer lezen

Overmacht

6 april 2020

In een normale situatie kan het uiteraard voorkomen dat een partij bij een overeenkomst de verplichtingen die op die partij rusten niet kan nakomen. Dan volgt vaak een ingebrekestelling met een termijn voor nakoming en daarna eventueel juridische stappen.

Meer lezen

De gevolgen van het coronavirus op alimentatieverplichtingen

1 april 2020

Het coronavirus heeft een grote impact op onze maatschappij. Een verlies aan inkomen kan betekenen dat een alimentatieplichtige minder draagkracht heeft om alimentatie aan zijn of haar kinderen en/of ex-partner te betalen. Bestaat er in dat geval een mogelijkheid om de alimentatieverplichtingen te wijzigen of zelfs in het geheel stop te zetten?

Meer lezen

Automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning

3 maart 2020

Op 16 januari 2020 is 3 jaar na het advies van de Raad van State het nieuwe wetsvoorstel over de koppeling van de erkenning en het gezamenlijk gezag voor ongehuwde partners bij de Tweede Kamer ingediend.

Meer lezen

Het slapende dienstverband: vervolg

13 februari 2020

In onze blog van 12 september 2019 hebben wij het al eens over het slapende dienstverband gehad. Op dat moment had de kantonrechter in Roermond een aantal (prejudiciële) vragen gesteld aan de Hoge Raad over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Inmiddels heeft de Hoge Raad die vragen beantwoord.

Meer lezen

Tarieven erf- en schenkbelasting 2020

23 januari 2020

In dit artikel is in tabelvorm gezet wat de tarieven voor erf-en schenkbelasting zijn in 2020.

Meer lezen

Klachtplicht bij (consumenten)koop

12 december 2019

Misschien heb je er wel eens over gehoord; de klachtplicht voor het geval je iets hebt gekocht dat niet goed blijkt te zijn. Of in juridisch jargon: iets dat niet aan de overeenkomst beantwoordt (non-conformiteit).

Meer lezen

Wet arbeidsmarkt in balans in aantocht

12 november 2019

Het doel van deze wetgeving is om, zoals de naam al suggereert, de arbeidsmarkt meer in balans brengen.

Meer lezen

Wetsvoorstel modernisering pensioenverdeling bij scheiding

28 oktober 2019

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat als doel heeft de (wijze van) verdeling van pensioenen bij scheiding te moderniseren.

Meer lezen

De Miljoenennota en alimentatie

10 oktober 2019

De derde dinsdag in september is weer achter de rug en inmiddels is het stof rond de Miljoenennota weer wat neergedaald. Een aantal van de plannen uit die nota zal (als zij daadwerkelijk worden ingevoerd) gevolgen hebben voor de uitkomst van alimentatieberekeningen.

Meer lezen

Wisseling van de wacht bij Drechtsteden Advocaten

30 september 2019

Per 1 oktober 2019 verandert er het één en ander bij Drechtsteden Advocaten. Alex Niesert draagt het kantoor per die datum over aan Martijn de Bruin.

Meer lezen

Rechtsverwerking

23 september 2019

Van verjaring zul je ongetwijfeld wel eens gehoord hebben. Rechtsverwerking is  buiten de juridische wereld misschien wat minder bekend, maar kan net zo vervelend uitpakken.

Meer lezen

Het slapende dienstverband

12 september 2019

Er is de laatste tijd veel te doen om het slapende dienstverband. Maar wat is het eigenlijk en waarom is er zoveel om te doen?

Meer lezen

Opschortende en ontbindende voorwaarden

2 juli 2019

Als er een overeenkomst wordt gesloten hoor je nog al eens zeggen dat die overeenkomst onder een opschortende en/of een ontbindende voorwaarde wordt gesloten, maar wat betekent dat nu eigenlijk?

Meer lezen

Samenleving verbreken

4 juni 2019

In de praktijk gebeurt het redelijk vaak dat mensen samen wonen zonder dat zij getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of een samenlevingscontract hebben gesloten. Op zichzelf is daar niets mis mee, maar hoe zit het dan als je besluit dat samen wonen geen optie meer is en je gaat uit elkaar?

Meer lezen

Vervaltermijnen in het arbeidsrecht; maakt één zwaluw al zomer?

20 mei 2019

In het recht wordt onderscheid gemaakt tussen een verjaringstermijn en een vervaltermijn. Een verjaringstermijn kan worden gestuit, dat wil zeggen dat die termijn kan worden verlengd, maar een vervaltermijn is definitief. Laat je die termijn ongebruikt voorbij gaan, dan houdt alles op. Of toch niet?

Meer lezen

Finale kwijting is geen kwijtschelding

25 april 2019

In overeenkomsten komt u waarschijnlijk wel eens tegen (zeker als het om vaststellingsovereenkomsten gaat), dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen, maar wat betekent dat eigenlijk en is dat ook zo definitief als het klinkt?

Meer lezen

De legitieme portie: hoe zit dat eigenlijk?

25 april 2019

Allereerst het antwoord op de vraag: wat is dat eigenlijk? Heel simpel gezegd is de legitieme portie (of wettelijk erfdeel) het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop een kind altijd (onterfd of niet) recht heeft.

Meer lezen

Een incassoregister tegen misstanden

28 februari 2019

Begin deze maand liet het kabinet weten dat het misstanden in de incassomarkt wil aanpakken. Een van de maatregelen die daarvoor worden genomen zijn de invoering van het incassoregister.

Meer lezen

Winnend verliezen; soms kan het raar lopen

28 februari 2019

Er zijn van die zaken waarvan je ook als advocaat denkt: “wat kan het soms raar lopen.”

Meer lezen

Een bewijsbeslag; kan dat?

29 januari 2019

Soms kom je wel eens voor een situatie te staan waarin de kans op succes in een procedure afhangt van de vraag of je bepaalde bewijzen kunt veilig stellen. Dan kan een bewijsbeslag uitkomst bieden. Misschien hebt u daar wel eens van gehoord. Maar kan dat eigenlijk?

Meer lezen

Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie (34.231)

20 december 2018

Het lijkt er dit keer dan toch echt van te gaan komen; een verandering van de duur van de partneralimentatie. Op 11 december 2018 heeft een (ruime) meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat dit moet gaan regelen.

Meer lezen

Belangrijke lijstjes: Over de zwarte, grijze en blauwe lijst

17 december 2018

Als het gaat om oneerlijke bepalingen in consumentenovereenkomsten (algemene voorwaarden), moeten die bepalingen niet alleen aan de (in elk geval voor juristen welbekende) zwarte en grijze lijst worden getoetst, maar ook aan de (vaak wat minder bekende) blauwe lijst. Hoe zit dat eigenlijk?

Meer lezen

Herziening beslag- en executierecht

15 november 2018

Het kabinet heeft laten weten dat zij het beslag- en executierecht op onderdelen wil gaan aanpassen. Daarvoor is wetsvoorstel gemaakt. De belangrijkste wijzigingsvoorstellen zijn:

Meer lezen

Alimentatie: is elke wijziging genoeg om een bijdrage te laten aanpassen?

13 november 2018

Het antwoord op de vraag of elke wijziging in een situatie voldoende is om een vastgesteld bedrag aan alimentatie te laten aanpassen is vrij eenvoudig. Het antwoord is namelijk ‘nee’. Een mooi voorbeeld daarvan is een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 oktober 2018.

Meer lezen

Concurrentiebeding en/of relatiebeding

20 september 2018

Vaak zien wij (arbeids)overeenkomsten met een artikel waarin wordt geprobeerd om zowel het tegengaan van concurrentie als het verbod tot het meenemen van relaties in hetzelfde artikel op te schrijven. Meestal gaat dat niet goed.

Meer lezen

Erfrecht: Moet een derde meewerken aan het opstellen van een boedelbeschrijving?

20 september 2018

De vraag is of iemand die goederen van de nalatenschap in zijn/haar bezit heeft, maar geen erfgenaam is, moet meewerken aan (het opstellen van) een boedelbeschrijving.

Meer lezen

Waarom kiezen voor incasso via een advocaat?

19 september 2018

De inschakeling van een advocaat voor het incasseren van uw vordering biedt een aantal voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een incassobureau of een deurwaarder.

Meer lezen

Voorlopige voorzieningen in het scheidingsrecht

19 september 2018

Op 31 augustus 2018 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gecreëerd over de vraag of in het scheidingsrecht ruimte is voor het vragen van een voorlopige voorziening op de voet van artikel 223 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.).

Meer lezen
Nieuwsoverzicht

Routebeschrijving naar Drechtsteden Advocaten met de auto

Met de auto vanuit richting Breda

Na de Moerdijkbrug neemt u de eerste afslag naar de N3, richting Papendrecht. U gaat de Papendrechtse brug over en blijft de N3 volgen tot de verkeerslichten. Hier gaat u rechtsaf, (een klein stukje) de A15 op.
U neemt nu de eerste afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!) U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Den Haag en Rotterdam

Volg op het knooppunt Ridderkerk de A15 richting Gorinchem/Nijmegen. U passeert o.a. een Shellstation, gaat onder de tunnel bij Alblasserdam door, passeert Papendrecht en u neemt dan afslag Sliedrecht-West (24) richting Sliedrecht. U buigt linksaf en neemt bij de verkeerslichten de afslag naar links, richting het industrieterrein Nijverwaard. U blijft deze weg volgen. (Let op: vaak snelheidscontroles door flitsautoís!)  U blijft de weg volgen. Ga op de rotonde rechtdoor, u ziet links het NS-station. Neem de eerste straat rechts, u rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark. U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Met de auto vanuit de richting Utrecht en Gorinchem

Volg de A15 richting Rotterdam. Neem de afslag Hardinxveld-Giessendam / Sliedrecht-Oost (25), neem aan het einde van de afrit de derde afslag van de rotonde. Ga vervolgens bij de stoplichten rechtsaf en volg de weg naar beneden. De volgende rotonde neemt u driekwart en u bevindt zich nu op de Sportlaan. Ga vervolgens bij de volgende rotonde rechtdoor en blijf deze weg volgen. Neem na de heuvel - u passeert de parkeerplaats van het NS-station - de eerste afslag links. U rijdt nu het bedrijventerrein Stationspark op. Neem de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links. Ons pand bevindt zich rechts achteraan op het Stationspark.
U kunt hier gratis parkeren. Via de ingang van Hoek en Blok kunt u zich melden bij de receptie.

Kijk voor meer informatie op www.9292.nl

Contact

Drechtsteden Advocaten is gevestigd in Sliedrecht, tegenover het station. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en het kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij hebben ook de mogelijkheid om afspraken te maken op kantoor in Barendrecht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via de telefoon, e-mail of vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel ons uw vraag