Blog

Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht

Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendovereenkomst is een bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst waarbij net iets andere regels gelden. Dat heeft de Hoge Raad recent in een uitspraak nog eens bevestigd.[1]

Maar eerst: wat schrijft de wet voor over de beëindiging van een uitzendovereenkomst?

Bij uitzendcontracten zijn drie partijen betrokken: de werknemer (uitzendkracht), de werkgever (meestal een uitzendbureau) en een derde partij (inlener) bij wie de werknemer door de werkgever ter beschikking wordt gesteld om arbeid voor die derde te verrichten onder toezicht en leiding van de inlener.

In een uitzendovereenkomst wordt vaak een uitzendbeding opgenomen. Daarin staat dan dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt als de terbeschikkingstelling van de werknemer op verzoek van de inlener eindigt. Het maakt daarbij niet uit waarom de inlener om het einde van de terbeschikkingstelling verzoekt. Het beding kan alleen in de eerste 26 weken van de terbeschikkingstelling door de inlener worden ingeroepen. In een cao kan deze termijn worden verlengd tot maximaal 78 weken.

In de zaak die door de Hoge Raad werd behandeld, had een werknemer zich in verband met een arbeidsongeval ziekgemeld. Op de uitzendovereenkomst van de werknemer was de NBBU-cao van toepassing verklaard. In die cao was een uitzendbeding opgenomen dat inhield dat de uitzendovereenkomst ten einde komt als de inlener om welke reden dan ook de uitzendkracht niet meer wil of kan inlenen en als de uitzendkracht om welke reden dan ook, daaronder begrepen arbeidsongeschiktheid, de bedongen arbeid niet meer wil of kan verrichten. Bij ziekte van de uitzendkracht werd de terbeschikkingstelling geacht met onmiddellijke ingang te zijn beëindigd op verzoek van de inlener.

De werknemer was het hier niet mee eens en vorderde doorbetaling van het salaris, omdat het uitzendbeding in de cao in strijd zou zijn met het opzegverbod tijdens ziekte.

De Hoge Raad oordeelde dat de wet de mogelijkheid biedt om overeen te komen dat de uitzendovereenkomst eindigt als de terbeschikkingstelling om welke reden dan ook – waaronder dus ook ziekte van de uitzendkracht wordt verstaan – wordt beëindigd. In die zin was het uitzendbeding dus geldig.

Maar niet het hele uitzendbeding bleef overeind. Een uitzendbeding dat inhoudt dat de uitzendovereenkomst bij ziekte van de uitzendkracht automatisch eindigt, zonder dat daaraan een daadwerkelijk verzoek van de inlener of uitzendkracht ten grondslag ligt, is wél in strijd met de wet, zegt de Hoge Raad. De wet bepaalt namelijk dat alleen een uitzendbeding kan worden overeengekomen waarin het einde van de uitzendovereenkomst wordt verbonden aan een daadwerkelijk verzoek van de inlener. In dit geval was er geen sprake van een echt verzoek door de inlener.

Zo zie je maar dat zelfs in een cao wel eens een foutje wordt gemaakt.

Heb jij als uitzendwerkgever, inlener of uitzendkracht vragen over een uitzendovereenkomst of specifiek over een uitzendbeding? Neem dan eens contact op met één van onze advocaten. Zij kunnen je vast verder helpen.

[1] HR 20 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:426.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 03 november 2020Categorieën: Contractenrecht
  Uitleg van contractuele bepalingen

  Wanneer twee of meer partijen een overeenkomst opstellen, is het van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd om onduidelijkheden (in de toeko [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 20 oktober 2020Categorieën: Contractenrecht
  Verrekening

  Als twee partijen een vordering op elkaar hebben, kunnen zij die vorderingen in bepaalde gevallen met elkaar ‘verrekenen’, of anders gezegd: tegen elk [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 september 2020Categorieën: Contractenrecht
  Aanbod en aanvaarding. Hoe komt een overeenkomst tot stand?

  In de wet is vastgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dit is een duidelijk uitgangspunt, maar in de praktijk is het [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 25 augustus 2020Categorieën: Contractenrecht
  Nietigheid en vernietigbaarheid; wat is het verschil?

  Een rechtshandeling of overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden nietig of vernietigbaar zijn. Beide begrippen zien op de geldigheid van een rech [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 juli 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Recht op thuis werken in coronatijd?

  ‘Werk zoveel mogelijk thuis’ is een veelgehoord overheidsadvies van de afgelopen maanden. Dat advies riep de vraag op of een werknemer onder die omsta [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 11 juni 2020Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht
  Arbeidsovereenkomst met een vof

  Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werknemer en een werkgever. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar wat als een werknemer een arbeidsov [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 06 april 2020Categorieën: Contractenrecht
  Overmacht

  In een normale situatie kan het uiteraard voorkomen dat een partij bij een overeenkomst de verplichtingen die op die partij rusten niet kan nakomen. D [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 februari 2020Categorieën: Arbeidsrecht
  Het slapende dienstverband: vervolg

  In onze blog van 12 september 2019 hebben wij het al eens over het slapende dienstverband gehad. Op dat moment had de kantonrechter in Roermond een aa [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 12 december 2019Categorieën: Contractenrecht
  Klachtplicht bij (consumenten)koop

  Misschien heb je er wel eens over gehoord; de klachtplicht voor het geval je iets hebt gekocht dat niet goed blijkt te zijn. Of in juridisch jargon: i [...]

  2 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 12 november 2019Categorieën: Arbeidsrecht
  Wet arbeidsmarkt in balans in aantocht

  Je zult er vast wel iets over hebben gehoord, de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Op 1 januari 2020 treedt deze wet in werking. Het doel van deze wet [...]

  3 min. leestijd