Blog

Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte

Gepubliceerd Op: 24 juli 2023Categorieën: Arbeidsrecht, Contractenrecht

Als een werknemer ziek is geldt een opzegverbod: de arbeidsovereenkomst mag tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet worden opgezegd. Een uitzendovereenkomst is een bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst waarbij net iets andere regels gelden. Dat heeft de Hoge Raad recent in een uitspraak nog eens bevestigd.[1]

Maar eerst: wat schrijft de wet voor over de beëindiging van een uitzendovereenkomst?

Bij uitzendcontracten zijn drie partijen betrokken: de werknemer (uitzendkracht), de werkgever (meestal een uitzendbureau) en een derde partij (inlener) bij wie de werknemer door de werkgever ter beschikking wordt gesteld om arbeid voor die derde te verrichten onder toezicht en leiding van de inlener.

In een uitzendovereenkomst wordt vaak een uitzendbeding opgenomen. Daarin staat dan dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt als de terbeschikkingstelling van de werknemer op verzoek van de inlener eindigt. Het maakt daarbij niet uit waarom de inlener om het einde van de terbeschikkingstelling verzoekt. Het beding kan alleen in de eerste 26 weken van de terbeschikkingstelling door de inlener worden ingeroepen. In een cao kan deze termijn worden verlengd tot maximaal 78 weken.

In de zaak die door de Hoge Raad werd behandeld, had een werknemer zich in verband met een arbeidsongeval ziekgemeld. Op de uitzendovereenkomst van de werknemer was de NBBU-cao van toepassing verklaard. In die cao was een uitzendbeding opgenomen dat inhield dat de uitzendovereenkomst ten einde komt als de inlener om welke reden dan ook de uitzendkracht niet meer wil of kan inlenen en als de uitzendkracht om welke reden dan ook, daaronder begrepen arbeidsongeschiktheid, de bedongen arbeid niet meer wil of kan verrichten. Bij ziekte van de uitzendkracht werd de terbeschikkingstelling geacht met onmiddellijke ingang te zijn beëindigd op verzoek van de inlener.

De werknemer was het hier niet mee eens en vorderde doorbetaling van het salaris, omdat het uitzendbeding in de cao in strijd zou zijn met het opzegverbod tijdens ziekte.

De Hoge Raad oordeelde dat de wet de mogelijkheid biedt om overeen te komen dat de uitzendovereenkomst eindigt als de terbeschikkingstelling om welke reden dan ook – waaronder dus ook ziekte van de uitzendkracht wordt verstaan – wordt beëindigd. In die zin was het uitzendbeding dus geldig.

Maar niet het hele uitzendbeding bleef overeind. Een uitzendbeding dat inhoudt dat de uitzendovereenkomst bij ziekte van de uitzendkracht automatisch eindigt, zonder dat daaraan een daadwerkelijk verzoek van de inlener of uitzendkracht ten grondslag ligt, is wél in strijd met de wet, zegt de Hoge Raad. De wet bepaalt namelijk dat alleen een uitzendbeding kan worden overeengekomen waarin het einde van de uitzendovereenkomst wordt verbonden aan een daadwerkelijk verzoek van de inlener. In dit geval was er geen sprake van een echt verzoek door de inlener.

Zo zie je maar dat zelfs in een cao wel eens een foutje wordt gemaakt.

Heb jij als uitzendwerkgever, inlener of uitzendkracht vragen over een uitzendovereenkomst of specifiek over een uitzendbeding? Neem dan eens contact op met één van onze advocaten. Zij kunnen je vast verder helpen.

[1] HR 20 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:426.

Deel het bericht

Lees meer over onze expertises

Gerelateerde artikelen

 • Gepubliceerd Op: 14 juni 2023Categorieën: Contractenrecht, Personen- en familierecht
  Verjaring van vergoedingsrechten

  In veel huwelijkse voorwaarden[1] staat een artikel over zogeheten vergoedingsrechten. Waar gaat dat eigenlijk over? Aan de hand van een recente uitsp [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 22 maart 2023Categorieën: Arbeidsrecht
  Aanzegplicht arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten en het einde van die periode komt in zicht, dan is het handig om te weten wat de bedoelin [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 29 november 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Ontslag na grensoverschrijdend gedrag: recht op transitievergoeding?

  Normaal gesproken heeft een werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever altijd recht op een transitievergoedi [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 17 oktober 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

  De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werkgevers van alles doen om werknemers vast te houden. Dat kan op een positieve manier bijvoorbeeld door [...]

  4 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 07 september 2022Categorieën: Arbeidsrecht
  Tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op de einddatum. Tussentijds kunnen een werkgever en werknemer de arbeidsovereenkom [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 04 augustus 2021Categorieën: Contractenrecht
  Overeenkomst van geldlening: opeisbaarheid en verjaring

  Bij het sluiten van een overeenkomst van geldlening kan worden afgesproken hoe en wanneer het geleende geldbedrag moet worden terugbetaald, maar dat g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 19 juli 2021Categorieën: Arbeidsrecht
  Op vakantie zonder toestemming werkgever

  De zomervakantie is begonnen. Normaal gesproken neem je dan in overleg met je werkgever vakantiedagen op. In een zaak die dit jaar aan de kantonrechte [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 08 juni 2021Categorieën: Contractenrecht
  De onderzoeksplicht en mededelingsplicht bij een koopovereenkomst

  De wet bepaalt dat de verkoper verplicht is een zaak af te leveren die ook aan de overeenkomst beantwoordt (dit wordt ook wel ‘conformiteit’ genoemd). [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 13 april 2021Categorieën: Contractenrecht
  Het exoneratiebeding

  In veel overeenkomsten is een exoneratiebeding opgenomen. Maar wat is dat en wat houdt zo’n beding precies in? Kan daar zo maar een beroep op worden g [...]

  3 min. leestijd
 • Gepubliceerd Op: 15 maart 2021Categorieën: Contractenrecht
  Vordering op een vof

  In ons blog van 11 juni 2020 hebben wij het al gehad over de arbeidsovereenkomst met een vennootschap onder firma (vof) en hebben wij uitgelegd tegen [...]

  3 min. leestijd